Suomi panostaa voimakkaasti ympäristötoimintaan

10 Jun, 2022 | admin | No Comments

Suomi panostaa voimakkaasti ympäristötoimintaan

Suomi on yksi suurimmista uusiutuvan energian sijoittajista, jonka energiankulutuksesta lähes 20 prosenttia tulee vesivoimasta. Maassa on myös paljon metsää, mikä tarkoittaa, että siellä on paljon puita, jotka pitää kaataa ja istuttaa uudelleen.

Suomella on pitkä historia ympäristönsä kunnioittamisesta. Sinänsä maa on yksi vihreimmistä maista.

Yksi asia, josta monet suomalaiset voivat olla samaa mieltä, on se, että ruokaan ja ympäristöön tulee kiinnittää yhtä paljon huomiota. Esimerkiksi Suomen käyttämän energian määrä riippuu siitä, kuinka paljon metsää käytämme paperin ja sellun tuotantoon sekä maataloustuotantoon. Tämä tarkoittaa, että Suomen on vähennettävä riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista pelastuakseen ilmastonmuutokselta.

Suomi on sitoutunut toimimaan uusiutuvan energian kehittämisen parissa. Hallitus on investoinut voimakkaasti tälle sektorille ja puhtaan energian tuotantolaitosten luomiseen. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Suomessa on paljon tuulivoimaloita ja aurinkopuistoja.

Suomen hallitus on myös laatimassa ympäristöstrategiaa (3R), jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja suojella luontoa ympäristön suhteen. Tämän strategian 3R mukaan “luontoon kohdistuvien negatiivisten vaikutustemme vähentäminen” on yksi sen painopisteistä. Siksi on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, mitä he voivat tehdä joka päivä parantaakseen omaa elämäänsä vähentämällä kielteisiä vaikutuksia luontoon tai parantamalla palveluita, kuten puistoja ja metsiä, tai suojelemalla uhanalaisia lajeja. Tämä voidaan tehdä parantamalla joukkoliikennejärjestelmiä; auton käytön vähentäminen; muuttaa pois.

“Suomi panostaa voimakkaasti ympäristötoimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että maa pyrkii vähentämään vaikutuksiaan planeetalle ja tähtää vihreään talouteen.

Hallituksen painopiste tässä ympäristössä on uusiutuva energia, jolla Suomi on ollut erityisen kunnianhimoinen tavoitteiden suhteen. Maan tavoitteena on tuottaa 25 prosenttia sähköstä uusiutuvilla lähteillä vuoteen 2030 mennessä.

Meidän on hyödynnettävä mitä voimme saada luonnosta saavuttaaksemme tavoitteemme. Tämä on meille ihmisille tärkeä harjoitus, sillä luonto antaa meille takaisin myös vähemmän näkyvällä tavalla. Se tarjoaa ruokaa, suojaa ja suojaa monille lajeille maailmassa. Valitettavasti joitain lajeja uhkaa sukupuutto niiden elinympäristöjen häviämisen tai muiden ympäristöongelmien, kuten metsien hävittämisen, vuoksi. Yritysten on siis oltava vastuussa omista vaikutuksistaan näihin uhanalaisia lajeja kohtaan ja ekosysteemeihin, joissa ne harjoittavat liiketoimintaa.

Tässä osiossa esitellään Vihreiden aloitetta, joka on rahoitettu osalla Valtion innovaatiotoimisto Kelan miljardin euron investoinnilla ympäristöystävällisten uusiutuvien teknologioiden ja älykkäiden rakenteiden kehittämiseen Suomessa, jotka tuovat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja.

Suomen hallitus päätti investoida voimakkaasti uusiutuvan energian hankkeisiin. Tämä on hyvä esimerkki tekoälytoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan.

Mainonnan tulevaisuus: tekoälyä on jo kaikkialla, ja se tarjoaa vastauksia kaikkiin mainostajien kohtaamiin ongelmiin. Se voi auttaa brändejä heidän päätöksentekoprosesseissaan, jotta he voivat lisätä menestymismahdollisuuksiaan.

Suomi panostaa voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Suomi on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista tuottajista ja se on siirtymässä pois hiilestä. Tämän massiivisen siirtymisen kohti uusiutuvaa energiaa on mahdollistanut investoinnit puhtaaseen energiaan ja vahvasti vihreään teknologiaan.

Suomi on yksi maailman johtavista kestävän kehityksen pohjoismaista. Se on myös yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista asukasta kohden maailmassa ja se kärsii erittäin suuresta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista.

Täyttääkseen vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet Suomi pyrkii lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa 30 % vuoteen 2020 mennessä. Tehokkuutta lisäämällä ja uusia teknologioita kehittämällä Suomi voi saavuttaa tämän tavoitteen.

Mutta onko tämä skenaario mahdollista toteuttaa? Katsotaanpa muutamia esimerkkejä muista maista: Tanskalla, Irlannilla, Italialla ja Brasilialla on kunnianhimoisia uusiutuvan energian ohjelmia, jotka ovat edelleen vahvasti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista (erityisesti hiilestä).

Suomen suurin ongelma täällä on sen valtava riippuvuus Venäjältä (ja Kanadasta) tuodusta öljystä ja kaasusta, joita käytettiin toisen maailmansodan aikana laivojen polttoaineen kuljettamiseen.

Ympäristönsuojelu on avainasia Suomessa. Hallitus on investoinut voimakkaasti ympäristöön ja otti äskettäin käyttöön uusiutuvaa energiaa koskevan lain.

Suomi on yksi uusiutuvan energian tärkeimmistä maista, ja näin on yhä enemmän. Nykyinen kanta on kuitenkin se, että Suomi on vasta äskettäin noussut kansainväliselle näyttämölle uusiutuvan energian tuottajana.

Suurin kompastuskivi uusiutuvien energialähteiden käyttöönotolle Suomeen oli se, että suurten aurinkovoimatilojen asentaminen ja ylläpito oli liian kallista. Tähän tulokseen vaikuttivat monet muut tekijät, kuten Suomen väestön kiinnostus uusiin energialähteisiin ja alhainen kilpailu raaka-aineista. Suomi on kuitenkin viime aikoina ollut muuttamassa tätä skenaariota.

Suomi lisäsi 20 GW aurinkoenergiakapasiteettia 1.5.2018 mennessä pelkästään vuonna 2015 asennetusta alle 3 GW:sta Systembolagetin (SBL) uusimpien tietojen mukaan. Tämä luku on 15 prosenttia.

Suomi on valtavan ja jatkuvasti kasvavan väestön maa. Jos ihmisten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista voidaan vähentää, maa pystyy tasapainottamaan energiantarpeensa.

Nosta ympäristöämme -kampanjalla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta edistämällä uusiutuvien energialähteiden kestävää käyttöä ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Kampanja käynnistettiin vuonna 2016 ja keskittyy ympäristön eri osa-alueisiin, kuten metsätalouteen, jätehuoltoon ja luontotyyppien suojeluun.